Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

brows by jess

Algemene voorwaarden 2024

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de browbar en een cliënt waarop Brows by Jess deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inzet

Brows by Jess zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van deskundig vakmanschap uitvoeren en op grond van de -op dat moment bekend zijnde- wetenschap. Brows by Jess zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staat bij Brows by Jess hoog in het vaandel, Brows by Jess werkt volgens de Code van de schoonheidsspecialist. Deze code vormt de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid.

4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Brows by Jess melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Brows by Jess 100% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Brows by Jess de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het volledige tarief berekenen.
Brows by Jess moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.

5. Betaling

Brows by Jess vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard tarieven van de behandeling en producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient bij reservering via een derde partij (via een Payment Service Provider) direct de betaling van de behandeling en eventuele producten via iDeal te voldoen.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de browbar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.Brows by Jess neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantendossier. Brows by Jess behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Brows by Jess zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door Brows by Jess gebruikt om een digitale nieuwsbrief te sturen, indien de cliënt deze niet wil ontvangen, kan de cliënt dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

7. Geheimhouding

De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Brows by Jess verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Brows by Jess is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Brows by Jess is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & diefstal

Brows by Jess heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Brows by Jess meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontstaan schriftelijk gemeld worden aan Brows by Jess. Brows by Jess moet de cliënt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Brows by Jess de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Brows by Jess en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Brows by Jess het recht de cliënt de toegang tot de locatie te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Brows by Jess en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

v12.23

 

Brows by Jess

Microlab Eindhoven
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Route

KvK: 78065089